تیم های خارج شده

دلیل ایران . آی فینک

دلیل ایران

دوره اول - حوزه رمیتنس

تیم های شتابدهی

آلفا ویژن . آی فینک

آلفا ویژن

دوره اول-حوزه ولث‌تک

بارا . آی فینک

بارا

دوره دوم - حوزه متاورس

پیدیا. آی فینک

پیدیا

دوره دوم - حوزه کش‌بک

تضمین اپ . آی فینک

تضمین اپ

دوره اول-حوزه رگ‌تک

دلیل ایران . آی فینک

دلیل ایران

دوره اول- حوزه رمیتنس

ضامن . آی فینک

ضامن

دوره اول - حوزه لندتک

فینتل . آی فینک

فینتل

دوره دوم- حوزه ولث‌تک

فنابا . آی فینک

فنابا

دوره اول - حوزه کریپتو کارنسی

Logo Ver

مگاپی

دوره دوم -حوزه پی‌تک

تیم های شکلدهی

آلفا ویژن . آی فینک

آلفا ویژن

ان اف تی . آی فینک

ان اف تی ایران

بارا . آی فینک

بارا

با هم بسازیم . آی فینک

باهم بسازیم

بعدا پرداخت . آی فینک

بعدا پرداخت

بی کرانه . آی فینک

بی کرانه

پیدیا. آی فینک

پیدیا

تضمین اپ . آی فینک

تضمین اپ

دلیل ایران . آی فینک

دلیل ایران

ضامن . آی فینک

ضامن

فینتل . آی فینک

فینتل

فنابا . آی فینک

فنابا

کیپیت . آی فینک

کیپیت

مالیانو . آی فینک

مالیانو

مگاپی . آی فینک

مگاپی

میم . آی فینک

میم

وینکس. آی فینک

وینکس