تیم ما در

آی فینک

مرکز نوآفرینی مالی فینتک

هسته مرکزی آی فینک

آی فینک، از تیمی فعال در بخش‌های مدیریت، تصمیم‌گیری، پشتیبانی و اجرا تشکیل شده تا بتواند گامی را در اکوسیستم فینتک کشور بردارد. این تیم در مرحله اول، وظیفه تعیین استراتژی و هدف‌گذاری را به عهده داشته و پس از آن به تهیه ملزومات، برگزاری برنامه شکلدهی و شتابدهی، پشتیبانی‌های علمی، فنی و تزریق سرمایه نقدی و غیرنقدی می‌پردازد. استارتاپ‌ها در طول هر دوره تحت حمایت همه جانبه این تیم قرار خواهندگرفت.

اعضای

کمیته راهبری

مهرداد خطیبی

رئیس کمیته راهبری

علی حق پناه

عضو کمیته راهبری

سهیل عباسی

عضو کمیته راهبری

محمد گرویی

عضو کمیته راهبری

اعضای

تیم اجرایی

زهره لورک

مدیر برنامه آی فینک

وحید شامخی

مشاور آی فینک

فرحناز زینالی

کارشناس ارشد نوآوری
خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش

زینب کاموسی

کارشناس نوآوری
خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش

نفیسه نبوی

کنترل پروژه آی فینک

فریبا بامداد

امور هماهنگی آی فینک

محمد گنجی

مارکتینگ